Portfolios - Producent półproduktów mlecznych – Śląsk

Producent półproduktów mlecznych – Śląsk


Project Description

Zrealizowaliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków w dynamicznie rozwijającym się zakładzie produkcji półproduktów na bazie mleka.

Aby sprostać postawionym przez Inwestora wymogom umieszczenia urządzeń na niewielkiej powierzchni terenu i wysokim parametrom ścieków surowych, EMI zaproponowało zastosowanie reaktora beztlenowego z osadem granulowanym wraz z towarzyszącą instalacją spalania biogazu.

Głównym celem podczyszczalni jest oczyszczenie ścieków do warunków odprowadzenia do kanalizacji miejskiej .
BZT5 ścieków surowych mieści się w granicach 6 500 mg/l, ChZT ścieków surowych ok. 15 000 mg/l

W skład urządzeń oczyszczalni wchodzą:

  • zbiornik retencyjny
  • układ flotacji dla usunięcia zawiesiny i tłuszczy ze ścieków
  • zbiornik neutralizujący
  • oczyszczalnia beztlenowa w technologii zewnętrznej cyrkulacji granulowanego osadu czynnego
  • zbiornik napowietrzania
  • instalacja biogazu (odsiarczanie, kocioł gazowy, pochodnia)

Wykonana przez EMI konstrukcja reaktora beztlenowego poprzez zastosowanie specjalnych separatorów faz, zapewnia rozdział produktów reakcji. Działanie reaktora przyspiesza recyrkulacja zewnętrzna do zbiornika neutralizacji.

Uzyskany biogaz jest wykorzystany do podgrzewania ścieków surowych trafiających do reaktora beztlenowego.